Priėmimo į progimnaziją sąlygos ir tvarka

PRIĖMIMAS 2020 METAIS

Į priešmokyklinio ugdymo grupę vaikai priimami vadovaujantis Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu . Progimnazija į PU grupes priima vaikus:

 1. pirmumo teise – gyvenančius mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje ir jeigu  tėvai (globėjai) iki einamųjų metų balandžio 30 d. pateikė prašymą dėl vaiko priėmimo į PU grupę. Tėvai  (globėjai), iki einamųjų metų balandžio 30 d. nepateikę prašymo dėl vaiko priėmimo į PU grupę, netenka pirmumo teisės ir vaikas gali būti priimamas, jeigu yra laisvų vietų;
 2. jeigu grupėje yra laisvų vietų – pagal prašymo pateikimo datą. Jeigu gauta daugiau prašymų, nei mokykla gali priimti, o prašymų pateikimų datos sutampa, pirmumo teisė teikiama vaikams, gyvenantiems mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Į 1 ir 5 klases  mokiniai priimami vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos  aprašu.

Pirmumo teise į preliminarų priimamųjų sąrašą įtraukiami vaikai (mokiniai), kurie:

 1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Asmenys, nurodę mokykloms skirtingus gyvenamosios vietos adresus, mokyklos prašymu turi pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
 2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;
 3. gyvena nuomojamame būste mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).

Šie asmenys, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami į laisvas vietas.

Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

 1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 2. mokykloje jau besimokančių ir tęsiančių mokymąsi mokinių broliai ir seserys;
 3. arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys;
 4. mokiniai, turintys aukštesnius metinius ugdymosi pasiekimus;
 5. mokiniai, kurių vienas iš tėvų yra studentas ir mokosi Šiaulių miesto aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje.

Priimant vaiką į PU grupę ir 1 klasę, turi būti patikrinta jo sveikata, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir progimnazijai pateikti šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas dėl priėmimo į mokyklą (pildomas progimnazijos raštinėje);
 2. vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas  ar jo kopija.

5 klasę, turi būti patikrinta vaiko sveikata, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir progimnazijai pateikti šie dokumentai:

 1. tėvų (globėjų) prašymas (pildomas progimnazijos raštinėje);
 2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. pradinio išsilavinimo pažymėjimas (iki birželio 20 d.);
 4. standartizuotų testų pasiekimai, mokymosi aprašai.

Į PU grupes ir 1 klases prašymus ir kitus reikalingus dokumentus nuo kovo 1 d. priima raštinės (archyvo) vedėja A. Šeškauskienė (115 kab.):

Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.30 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Į 5 klases prašymus ir kitus reikalingus dokumentus nuo kovo 1 d. priima direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Ūsaitė (216 kab.):

Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Pietų pertrauka 11.30–12.00 val.

Prašymų formos: 5 klasių prašymas, 1 klasių prašymas,  PUG_prašymas

Vaikų (mokinių) tėvus (globėjus, rūpintojus), pateikusius prašymus iki einamųjų metų gegužės 1 d., apie numatomą vaikų (mokinių) priėmimą (nepriėmimą) pagal preliminarų priimamųjų sąrašą mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo informuoja ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 20 d.

Mokinių priėmimo komisija (komisijos veiklos reglamentas):

Komisijos pirmininkė  – Asta Vaičiūnienė, direktorė.

Komisijos sekretorė – Aistė Šeškauskienė, raštinės (archyvo) vedėja.

Nariai:

Daiva Ūsaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Elmyra Damonskienė, profesinio orientavimo konsultantė;

Vijoleta Tolvaišienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Aurelija Jurgutavičienė, pradinio ugdymo mokytoja.

Progimnazijos aptarnaujama teritorija .

skelbimas komplektavimas22