Mokymas namie

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

1. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu namie mokomi pagal Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 (Žin., 2007, Nr. 100-4088).

2. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas namie nustatomas ir organizuojamas pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788):

2.1. mokiniai namie mokomi savarankišku ar/ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu gali būti mokomi mokiniai tik pritarus gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, progimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą:

2.2. Bendroji programa įgyvendinama ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo dalykus. Įgyvendinamos visos Bendrosios programos dalykų programos, išskyrus kūno kultūros programą;

2.3. mokinys gydytojo leidimu dalį ugdymo valandų / pamokų gali lankyti progimnazijoje. Šios ugdymo valandos /pamokos įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą;

2.4. mokiniams, besimokantiems namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma), konsultacijoms grupėje skiriama 40 proc., individualioms konsultacijoms – 15 proc. Bendrojo ugdymo plano 21.3 punkte nustatytų ugdymo valandų per savaitę;

2.5. namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu mokomam mokiniui 1–3 klasėse skiriama 9 savaitinės ugdymo valandos, 4 klasėse – 11 ugdymo valandų, 5–6 klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13 savaitinių pamokų. Dalį ugdymo laiko gydytojo leidimu mokinys gali lankyti progimnazijoje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

2.6. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), direktoriaus  įsakymu 5-8 kl.  mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų progimnazijoje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. Progimnazijos sprendimu mokiniui, besimokančiam namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę.