Progimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos sudėtis  2016-2017 mokslo metams:

Roma Jarulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vaiko gerovės komisijos pirmininkė;

Auksė Kravčenkienė, rusų k. vyresnioji mokytoja, vaiko gerovės komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Regina Neverdauskienė, specialioji pedagogė metodininkė, vaiko gerovės komisijos narė;

Gitana Kurapkienė, vyresnioji socialinė pedagogė, vaiko gerovės komisijos narė;

Laura Bajoriūnė, socialinė pedagogė metodininkė, vaiko gerovės komisijos narė;

Elena Šmigelskienė, vyresnioji logopedė, vaiko gerovės komisijos narė;

Gabrielė Vaineikytė, specialioji pedagogė, vaiko gerovės komisijos narė;

Rineta Rabačiauskienė, psichologė, vaiko gerovės komisijos narė;

Laima Balčiūnienė, sveikatos priežiūros specialistė, vaiko gerovės komisijos narė;

Gitana Petronaitienė, technologijų mokytoja, vaiko gerovės komisijos narė;

Aistė Šeškauskienė, raštinės vedėja,  vaiko gerovės komisijos sekretorė.