Vaiko gerovės komisija

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Rita Karpušenkienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Jūratė Tamulevičienė, socialinė pedagogė;

Komisijos  nariai:

Laima Tomėnienė, specialioji pedagogė ekspertė;

Gitana Kurapkienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Elena Šmigelskienė, vyresnioji logopedė;

Aurelija Juozapaitienė, logopedė;

Inga Gailevičienė, vyresnioji specialioji pedagogė;

Auksė Kravčenkienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;

Laima Balčiūnienė, sveikatos priežiūros specialistė;

Alma Vanagaitė, psichologo asistentė.

Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Aistė Šeškauskienė, raštinės vedėja.

(Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-194 „Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo ir vaiko gerovės komisijos sekretoriaus skyrimo“)