Vaiko gerovės komisija

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisija

  1. Komisijos pirmininkė – Rita Karpušenkienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja
  2. Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Jūratė Tamulevičienė, socialinė pedagogė.
  3. Komisijos nariai:

3.1. Gitana Kurapkienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

3.2. Regina Neverdauskienė, specialioji pedagogė metodininkė;

3.3. Inga Gailevičienė, specialioji pedagogė;

3.4. Elena Šmigelskienė, vyresnioji logopedė;

3.5. Giedrė Kielaitė, fizikos mokytoja, profesinio orientavimo konsultantė;

3.6. Laima Balčiūnienė, sveikatos priežiūros specialistė.

  1. Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Aistė Šeškauskienė, raštinės vedėja.

PATVIRTINTA  2018-09-03 direktoriaus įsakymu Nr. V- 129