Vaiko gerovės komisija

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

2019–2020 m. m. Vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkė – Rita Karpušenkienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Laima Tomėnienė, specialioji pedagogė ekspertė.

Komisijos  nariai:

Simona Domkutė, socialinė pedagogė;

Laima Olšauskytė, socialinė pedagogė;

Elena Šmigelskienė, vyresnioji logopedė;

Auksė Kravčenkienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;

Neringa Žukaitytė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;

Aurelija Juozapaitienė, logopedė;

Violeta Tamulienė, pradinio ugdymo mokytoja;

Asta Ripinskienė, vyresnioji specialioji pedagogė.