Progimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 2017-2018 m. m. Vaiko gerovės komisija

  1. Komisijos pirmininkė – Roma Jarulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
  2. Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Auksė Kravčenkienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
  3. Komisijos nariai:

               3.1. Regina Neverdauskienė, specialioji pedagogė metodininkė;

               3.2. Jūratė Tamulevičienė, socialinė pedagogė- karjeros konsultantė;

               3.3. Gitana Kurapkienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

               3.4. Elena Šmigelskienė, vyresnioji logopedė;

               3.5. Inga Gailevičienė, specialioji pedagogė;

               3.6. Laima Balčiūnienė, sveikatos priežiūros specialistė;

               3.7. Gitana Petronaitienė, technologijų mokytoja.