Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkė – Rita Karpušenkienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja.
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Laima Tomėnienė, specialioji pedagogė ekspertė.
Komisijos  nariai:
Simona Domkutė, socialinė pedagogė;
Laima Olšauskytė, socialinė pedagogė;
Elena Šmigelskienė, vyresnioji logopedė;
Auksė Kravčenkienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
Rūta Doviltytė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;
Aurelija Juozapaitienė, logopedė;
Violeta Tamulienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Asta Ripinskienė, vyresnioji specialioji pedagogė;
Aušra Varneckienė, psichologė.

Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Aistė Šeškauskienė, raštinės (archyvo) vedėja.

 

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko geroves susijusias finkcijas.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

 1. individualizavimo;
 2. vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus;
 3. vaiko interesų ir gerovės pirmumo;
 4. bendradarbiavimo;
 5. nediskriminavimo;
 6. konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo principais priimant sprendimus.

 Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 MOKYMOSI SEKMĖ

 • Psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimas;
 • Rūpinimasis mokinių mokymosi sėkme;
 • Mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežasčių nagrinėjimas;
 • Rekomendacijų tėvams ir mokytojams teikimas.

PAGALBA

 • Pagalba sprendžiant mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, būdų pedagogams šiems santykiams gerinti siūlymas;
 • Vaikų elgesio taisyklių pažeidimų mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejų analizė, šių problemų sprendimo būdų paieška;
 • Vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymo analizė;
 • Psichologinės pagalbos teikimas mokyklos bendruomenės nariams, atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui.

BENDRADARBIAVIMAS

 • Prevencijos, sveikatos stiprinimo programų organizavimas ir įgyvendinimą mokykloje;
 • Specialiųjų mokinių ugdymosi poreikių vertinimas, siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai teikimas
 • Informacijos tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų teikimas.