Vadovai

 Progimnazijos direktorė

Asta Vaičiūnienė 


114  kabinetas, darbo tel. Nr. (8 41) 55 27 51,
el. paštas: asta.vaiciuniene@dainai.lt

Gyvenimo aprašymas 

 Direktorės pareigybės aprašymas 

Kuruojamos sritys:

 • Suderinusi su Šiaulių miesto savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, tvirtina progimnazijos vidaus struktūrą, progimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydama nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
 • Nustato progimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, progimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis.
 • Tvirtina mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų ir aptarnaujančiojo personalo pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo progimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas.
 • Priima mokinius Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vadovaudamasi įstatymais ir kitais teisės aktais, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis nustato mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, aptarnaujančiojo personalo ir mokinių teises, pareigas ir atsakomybę.
 • Suderinusi su progimnazijos taryba, tvirtina progimnazijos darbo tvarkos taisykles.
 • Sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais.
 • Organizuoja ir koordinuoja progimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina progimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius.
 • Leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi.
 • Sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes.
 • Sudaro progimnazijos vardu sutartis progimnazijos funkcijoms atlikti.
 • Organizuoja progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja progimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.
 • Rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Inicijuoja progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą.
 • Bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorine policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir  kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje.
 • Atstovauja progimnazijai kitose institucijose.

 

Direktoriaus pavaduotoja

Roma Jarulienė

215 kabinetas, darbo tel. Nr. (8 41) 552751
el. paštas: roma.jaruliene@dainai.lt

Išsilavinimas

1983 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą ir įgijo piešimo, braižybos, darbų mokytojo specialybę.
2007 m. baigė Šiaulių universiteto švietimo kokybės vadybos studijų programą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Pedagoginė kvalifikacija

2014 m. gruodžio 30 d. suteikta II vadybinė kategorija.
1995 m. lapkričio 29 d. suteikta darbų mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Darbo patirtis

2000 m. iki šiol  Šiaulių Dainų progimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
1991 – 2000 m. Šiaulių Šventupio vidurinė mokykla, mokytoja.

1988 – 1991 m. Šiaulių 4-oji profesinė technikos mokykla, dėstytoja.

 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Kuruojamos sritys:

 • Organizuoja ir rengia progimnazijos strateginio plano, metinės veiklos programos, papildomų programų priedų, ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo planų projektus, kuruojamų sričių dokumentus ir teikia juos tvirtinti progimnazijos direktoriui.
 • Organizuoja, analizuoja ir kontroliuoja strateginio plano, metinės veiklos programos, papildomų programų priedų bei progimnazijos ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo planų ir programų įgyvendinimą.
 • Koordinuoja ir kontroliuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo bei neformaliojo švietimo skyrių veiklą bei šių skyrių ir poskyrių darbuotojų bendradarbiavimą.
 • Vykdo pradinio ir pagrindinio bei neformaliojo švietimo skyrių vedėjų  veiklos priežiūrą.
 • Organizuoja ir koordinuoja progimnazijos metodinę veiklą.
 • Planuoja ir organizuoja progimnazijos mokytojų kvalifikacijos kėlimą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomene, kitomis švietimo įstaigomis.
 • Kontroliuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo mokinių ugdymo bei neformaliojo švietimo klausimais ir organizuoja individualų jų konsultavimą.
 • Informuoja tėvus ir kitas suinteresuotas institucijas apie mokinius, vengiančius mokytis, lankyti progimnaziją ir įstatymu nustatyta tvarka taiko poveikio priemones.
 • Vykdo Mokinių registro duomenų administratoriaus pareigas, teikia mokinių sąrašus Mokinių registro duomenų tvarkytojui.
 • Organizuoja mokinių priėmimą į progimnaziją ir vykdo klasių komplektavimą.
 • Rengia direktoriaus įsakymus ugdymo klausimais ir teikia juos tvirtinti direktoriui.
 • Atsako už tvarkaraščių sudarymą ir vykdymo priežiūrą.
 • Kontroliuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo mokinių ugdymo klausimais ir individualaus konsultavimo organizavimą.
 • Koordinuoja pedagoginių darbuotojų ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą.
 • Tikrina ir derina ataskaitas ugdymo klausimais ŠMM, švietimo skyriui ir kt. išorės institucijoms.
 • Kontroliuoja pagalbos mokiniui poskyrio veiklą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja pagalbos mokiniui poskyrio specialistų bendradarbiavimą su mokytojais rengiant mokinių individualiojo ugdymo programas.
 •  Vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui.
 • Vykdo su pagalba mokiniui veikla susijusius tyrimus ir vertina jų rezultatus, rengia kokybės tobulinimo priemones.
 • Vykdo 1-8 klasių mokinių sveikatos pasitikrinimo priežiūrą.
 • Užtikrina elektroninio dienyno veiklą.
 • Rengia mokinių apskaitą.
 • Rengia strateginio plano, metinės veiklos programos, papildomų programos priedų projektus, kuruojamų sričių dokumentus.
 • Vykdo progimnazijos ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomene, kitomis švietimo įstaigomis..
 • Kontroliuoja mokinių mokymą namuose bei savarankišką mokymąsi.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokytojų ir mokinių budėjimą.

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja

Daiva Ūsaitė

 

216  kabinetas, darbo tel. Nr. (8 41) 552751
el. paštas: daiva.ūsaitė@dainai.lt

 Išsilavinimas

1981-1986 m. baigė Vilniaus valstybinį V. Kapsuko universitetą, įgijo matematikos dėstytojo kvalifikaciją

 Pedagoginė kvalifikacija

2003 m. įgyta informatikos vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija,

2009 m. įgyta II vadybos kvalifikacinė kategorija,

2012 m. įgyta matematikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija,

Nuo 2009 m. yra švietimo konsultantė (vadybos eksperto kompetencija).

Darbo patirtis

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių Dainų progimnazija, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja

2009 – 2015 m. Šiaulių universiteto gimnazija, ugdymo skyriaus vedėja,

2001 – 2009 m. Šiaulių r. Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Kvalifikaciniai bei specialieji reikalavimai

Kuruojamos sritys:

 • Teikia siūlymus numatant progimnazijos strateginius tikslus; rengia strateginio plano, metinės veiklos plano, papildomų plano priedų projektus, kuruojamų sričių dokumentus.
 • Organizuoja, vykdo ir kontroliuoja strateginio plano, metinio veiklos plano, papildomų plano priedų, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies plano įgyvendinimą.
 • Derina pagrindinio ugdymo dalykų teminius ilgalaikius planus, pasirenkamųjų dalykų ir modulių programas, kontroliuoja jų vykdymą.
 • Organizuoja 5-8 klasių mokinių ugdymo diagnostinių testų rengimą ir vykdymą.
 • Kontroliuoja mokinių žinias, gebėjimus ir įgūdžius, vertina ugdymo rezultatus.
 • Stebi, tiria, analizuoja mokinių adaptaciją, mokymosi motyvaciją.
 • Koordinuoja lietuvių k., užsienio k., tiksliųjų ir gamtos mokslų, socialinių mokslų, menų metodinių grupių veiklos plano vykdymą, vykdo dokumentų priežiūrą, analizę.
 • Teikia metodinę pagalbą pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojams ir skatina juos sistemingai kelti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis. Vertina pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojų praktinę ir metodinę veiklą, teikia pažymas įstaigos atestacinei komisijai.
 • Vykdo progimnazijos ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis švietimo įstaigomis.
 • Inicijuoja kuruojamų metodinių grupių renginių organizavimą, susijusį su pagrindinio ugdymo veikla progimnazijoje.
 • Inicijuoja ir organizuoja dalykų mokytojų bendradarbiavimą su pagalbos mokiniui specialistais, klasių vadovais, neformaliojo švietimo mokytojais.
 • Vykdo pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojų 5-8 klasėse mokiniams mokymo krūvių reguliavimo ir optimizavimo bei skiriamų namų darbų (apimties) kontrolę.
 • Vykdo pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojų 5-8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo fiksavimo bei informavimo priežiūrą, MAP aprašo įgyvendinimą.
 • Vykdo pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojų darbo priežiūrą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir poreikius.
 • Kontroliuoja pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojų vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi.
 • Kontroliuoja ir informuoja tėvus ir kitas suinteresuotas institucijas apie 5-8 klasių mokinius, vengiančius mokytis, lankyti progimnaziją.
 • Organizuoja ir vykdo 5-8 klasių mokinių mokymą namuose bei savarankišką mokymąsi.
 • Informuoja ir konsultuoja 5-8 klasių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo klausimais bei vykdo mokytojų informavimo, individualaus konsultavimo priežiūrą.
 • Organizuoja 5-ųjų klasių mokinių komplektavimą.
 • Teikia informaciją apie 5-8 klasių mokinių apskaitą (rengia įsakymus apie išvykstančius ir atvykstančius mokinius).
 • Vykdo pagrindinio ugdymo dalykų kabinetų priežiūrą, jų įrangos atitikimą ugdymo proceso poreikiams bei inicijuoja jų atnaujinimą (papildymą).

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja

Rita Karpušenkienė

214  kabinetas, darbo tel. Nr. (8 41) 552751
el. paštas: rita.karpusenkiene@dainai.lt

 Išsilavinimas

1983 m. baigė Šiaulių K.Preikšo pedagoginį institutą, pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybę, įgijo pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją.

 Pedagoginė kvalifikacija

1995 m. įgyta pradinių klasių vyresniosios  mokytojos kvalifikacinė kategorija,

2004 m.  įgyta III vadybos kvalifikacinė kategorija,

2015 m. įgyta II vadybos kvalifikacinė kategorija

Darbo patirtis

Nuo 2013 m. Šiaulių Dainų progimnazija,  pradinio  ugdymo skyriaus vedėja,

1993 -1996 m.Šiaulių 15-oji vidurinė mokykla , pradinio ugdymo mokytoja,

1996  – 2013 m. Šiaulių Dainų progimnazija direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

1983-1993 m. Kauno 18-oji vidurinė mokykla, pradinių klasių mokytoja.

Kvalifikaciniai bei specialieji reikalavimai

Kuruojamos sritys:

 • Rengia strateginio plano, metinės veiklos programos, papildomų programos priedų projektus, kuruojamų sričių dokumentus.
 • Rengia pradinio ugdymo  planą.
 • Derina pradinio ugdymo dalykų ilgalaikius planus, pasirenkamųjų dalykų ir modulių programas ir kontroliuoja jų vykdymą, rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui ataskaitas.
 • Organizuoja 1-4 klasių mokinių ugdymo pasitikrinamųjų testų rengimą; analizuoja mokinių adaptaciją, mokymosi motyvaciją; vertina ugdymo rezultatus.
 • Koordinuoja pradinių klasių mokytojų metodinės grupės veiklos plano vykdymą, dokumentų priežiūrą.
 • Vertina pradinio ugdymo skyriaus mokytojų praktinę ir metodinę veiklą.
 • Vykdo progimnazijos ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomene, kitomis švietimo įstaigomis.
 • Vykdo pradinio ugdymo skyriaus mokytojų pamokų stebėjimą, jų analizę.
 • Vykdo ugdymo pradinio ugdymo skyriaus mokytojų 1-4 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo fiksavimo bei informavimo priežiūrą.
 • Organizuoja 1-4 klasių mokytojų ir tėvų (vaiko globėjų) bendravimą ir bendradarbiavimą, vykdo priežiūrą.
 • Atsako už 1-4 klasių elektroninio dienyno veiklą.
 • Vykdo 1-4 klasių mokinių pamokų, konsultacijų, tvarkaraščių laikymosi priežiūrą.
 • Organizuoja 1-ųjų klasių mokinių komplektavimą.
 • Teikia informaciją apie 1-4 klasių mokinių apskaitą.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Kristina Kondrotienė

 

122 kabinetas, darbo tel. Nr. (8 41) 552751
el. paštas: kristina.kondrotiene@dainai.lt

Išsilavinimas

2002 m. baigė Šiaulių valstybinėje kolegijoje įstaigų administravimo ir vadybos studijų programą.

Darbo patirtis

2006 m. iki šiol  Šiaulių Dainų progimnazija, direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

2002-2005 m. Šiaulių Dainų progimnazija, raštinės vedėja.

Pareigybės aprašymas.

Kuruojamos sritys:

 • Teikia pasiūlymus progimnazijos strateginiam plano, metinės veiklos programos, aplinkos tobulinimo plano projektams.
 • Tvarko darbuotojų asmens bylas, darbo sutartis, darbuotojų darbo pažymėjimus, socialinio draudimo pranešimus apie darbuotojų priėmimą, atleidimą, kasmetines, nemokamas ir motinystės atostogas, sudaro jų grafikus.
 • Vykdo, organizuoja ir kontroliuoja progimnazijos apipavidalinimo darbus.
 • Rengia progimnazijos patalpų remontų planus bei sąmatas, organizuoja patalpų remontus, kontroliuoja jų eigą, kiekvienų mokslo metų pradžioje paruošia progimnazijos patalpas darbui.
 • Vykdo progimnazijos pastato, inžinerinių sistemų patikrinimus, teritorijos tinkamą naudojimą ir priežiūrą.
 • Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja einamuosius progimnazijos ūkio darbus.
 • Rūpinasi šilumos, elektros, vandens ir nuotėkų ūkiu, veda  jų apskaitą.
 • Planuoja ir organizuoja civilinę ir priešgaisrinę saugą progimnazijoje, kontroliuoja jos vykdymą.
 • Organizuoja progimnazijos priešgaisrinės apsaugos, civilinės saugos, darbuotojų saugos darbe mokymus.
 • Tikrina kaip laikomasi pastatų ir patalpų priežiūros pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus.
 • Tikrina kaip vykdomi saugos darbe teisinių aktų ir kitų norminių dokumentų reglamentuojančių dirbančiųjų saugą ir sveikatą reikalavimai.
 • Vykdo klasių ir kabinetų priežiūrą, darbuotojų visiškos materialinės atskaitomybės sutarčių vykdymą.
 • Rengia patalpų nuomos, pirkimo-pardavimo bei paslaugų sutartis ir vykdo jų priežiūrą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja pašalinių asmenų patekimo į progimnaziją apskaitą, progimnazijos teritorijos ir prieigų stebėjimą.