Ugdymo proceso organizavimas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

 Mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d., baigiasi  2020 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesą baigia:

 1. PUG, 1–4 klasių mokiniai – 2020 m. birželio 9
 2. 5–8 klasių mokiniai – 2020 m. birželio 23

       Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pirmas pusmetis: 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. sausio 31 d.;

Antras pusmetis: PUG ir 1-4 klasių mokiniams 2020 m. vasario 1 d. –2019 m. birželio 9 d.,

5-8 klasių mokiniams 2020 m. vasario 1 d. – 2019 m. birželio 23 d.

Ugdymo proceso trukmė:

 1. PUG, 1–4 klasių mokiniams – 35 savaitės,
 2. 5–8 klasių mokiniams –37 savaitės.
 3. Mokiniams atostogos skiriamos:

Pamokos pradedamos 8.00 val.

Pamokos trukmė: 1 klasėse – 35 min., 2–8 klasėse – 45 min.

Pamokų laikas:

 1. 8.00–8.45
 2. 8.55–9.40
 3. 9.50–10.35
 4. 11.00–11.45
 5. 12.05–12.50
 6. 13.00–13.45
 7. 13.55–14.40

2019–2020 m. m. ugdymo siekiai:

 • ugdymo(si) kokybės tobulinimas personalizuojant mokymosi turinį, siekiant kiekvieno mokinio pažangos;
 • sisteminės mokymosi pagalbos užtikrinimas;
 • mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas organizuojant meninę, kūrybinę, sportinę, projektinę ir kitas

Oro temperatūrai progimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant minus 20 °C ar žemesnei į progimnaziją gali nevykti 1–5 kl. mokiniai, esant minus 25 °C ar žemesnei – ir kitų klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse progimnazijos aplinkose, gali nevykti 1–8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas 1–8 kl. mokiniams. Progimnazijos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai, kuriuos lemia konkrečios mokyklos aplinka.

Ugdymo procesas organizuojamas ne tik progimnazijoje, bet ir už jos ribų: progimnazijos teritorijoje, lauko klasėse, plaukimo centre „Delfinas“, Šiaulių profesinio rengimo centre, Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekoje, Šiaulių viešosios bibliotekos

„Aido“ , „Lieporių“ filialuose, Šiaulių meteorologijos stotyje, Šiaulių universiteto botanikos sode, Šiaulių dailės galerijoje, Šiaulių galerijoje „Laiptai“ ir kt.

1–8 KLASIŲ TRUMPALAIKIŲ INDIVIDUALIŲ IR GRUPINIŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2019–2020 M. M. 1 PUSMEČIUI