Šiaulių Dainų progimnazijos pasiruošimo žingsniai nuotoliniam mokymui

Šiaulių Dainų progimnazijos mokytojai, progimnazijos vadovai labai atsakingai ruošiasi vykdyti nuotolinį mokymą – kol šalyje dar nebuvo paskelbtas karantinas, mokytojai rinkosi aptarti mokinių ugdymui tinkamas naudoti mokymo(si) aplinkas,  aktyviai dalinosi patirtimi, mokėsi ir konsultavosi vieni su kitais.

Progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė vykdė apklausą – progimnazijos ir pedagogų pasirengimo organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu įsivertinimą. Apklausos tikslas – padėti mokytojams įsivertinti pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu. Apklausoje dalyvavo 64 progimnazijos pedagogai. Apklausos duomenimis 70 proc. pedagogų yra išbandę nuotolinį mokymą ir net gali dalintis gerąją praktika, 44 pedagogai  yra pasiruošę patarti skaitmeninio ugdymo turinio klausimais. Net 11 pedagogų yra pasiruošę būti mentoriais ir gali vesti atviras pamokas TV/internete!

Direktoriaus įsakymu buvo sudaryta  ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu organizavimo komanda (vadovai, metodinių grupių pirmininkai, IT mokytojai, IT specialistas, pagalbos mokiniui specialistai), kuri aptarė virtualių mokymosi aplinkų naudojimą, numatė  pasirengimo žingsnius ir etapus ruošiantis nuotoliniam mokymui.

Susitarta, kad progimnazija, organizuodama ugdymo(si) procesą nuotoliniu būdu, naudos el. dienyną ir virtualias mokymo(si) aplinkas: Eduka, Edmodo, Ema pratybas, el.vadovėliai.lt ir kitas išbandytas mokymosi aplinkas. Pagalbą mokiniams, tėvams ir mokytojams dirbant su virtualiomis edukacinėmis programomis teikia paskirti skaitmeninių technologijų administratoriai.

Klasių vadovai apklausė mokinius ir sužinojo, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu. Mokiniai, kuriems reikia, aprūpinami reikalingomis techninėmis priemonėmis.

Kol mokiniai atostogauja, pasitelkiant konferencinius pokalbius Zoom.us programoje, dirbdami saugiai iš savo namų, mokytojai, progimnazijos vadovai diskutuoja apie planuojamą vykdyti nuotolinį mokymą, pasirinktus darbo organizavimo, medžiagos pateikimo mokiniams, grįžtamojo ryšio gavimo, atsiskaitymo, apklausų organizavimo būdus ir priemones. Jau parengtas ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.

Susidariusi situacija šalyje dėl koronaviruso paskatino priimti naujus mokymo(si) iššūkius ne tik mokiniams, tėveliams, bet ir mokytojams. Šiaulių Dainų progimnazija yra  pasiruošusi organizuoti ugdymosi procesą nuotoliniu būdu.

Kviečiame progimnazijos bendruomenę glaudžiai bendradarbiauti, padedant mokiniams patirti sėkmę, mokantis nuotoliniu būdu.

Neformaliojo švietimo organizatorė Laura Pikelienė