Priėmimo į progimnaziją sąlygos ir tvarka

Priėmimas į Šiaulių Dainų progimnaziją 2022⎯2023 m. m.


Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes


BENDRA INFORMACIJA

Visą informaciją apie mokinių priėmimą į Šiaulių Dainų progimnaziją teikia mokinių priėmimo komisijos nariai telefonu 868278916


PRAŠYMŲ (IR KITŲ DOKUMENTŲ) DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PATEIKIMO BŪDAI

PRIĖMIMAS Į 1 KLASĘ

Nuo 2022 m. kovo 1 d. 8.00 val. prasideda elektroninė prašymų registracija  į  2022–2023 mokslo metais naujai formuojamas pirmokų klases tik per E-sistemą.

Nuoroda į elektroninę prašymų registravimo sistemą.

Nuoroda į Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainės Švietimo skiltį.

Pateikti prašymus yra paprasta ir patogu – tereikia užsiregistruoti E-sistemoje. Kviečiame pažiūrėti trumpą E-sistemos pristatymą.

Progimnazijos teritorijoje gyvenančių mokinių priėmimas:

 


Priėmimas į Šiaulių Dainų progimnazijos 1 klasę 20222023 m. m.

Teikiant prašymą būtina pasirinkti vieną iš dviejų galimybių: mokyklą pagal aptarnaujamą teritoriją (bendrosios paskirties klases) arba mokyklą ne pagal aptarnaujamą teritoriją.PRIĖMIMAS Į 5 KLASĘ

Ne per elektroninę sistemą mokyklos direktoriui progimnazijos nustatytos formos prašymą turi pateikti tėvai (globėjai, rūpintojai): mokinių, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą klasę toje pačioje mokykloje.

Tėvų prašymai, kiti dokumentai dėl mokinių, kurie mokysis Šiaulių Dainų progimnazijoje nuo  2022 m. rugsėjo 1 d., priimami nuo 2022 m. kovo 1 d. 8.00 val.  mokyklos raštinėje pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 16.30 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Pietų pertrauka – nuo 12.15 val. iki 12.45 val. Prašymo forma čia.

Mokykla  siūlo pasinaudoti elektroninio parašo teikiamais privalumais. 

Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia.

Pasitikrinti, ar pasirašytas dokumentas yra galiojantis, ar nėra kokių kitų techninių nesklandumų, galima čia.

El. parašu pasirašytus dokumentus nuo 2021 m. kovo 1 d., nuo 8.00 val., reikia siųsti į mokyklos el. paštą: priemimai@dainai.lt.

Pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 punktą, „saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme“.


Mokinių priėmimo komisija:

Daiva Ūsaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Jurgita Borusienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja;

Daiva Stonė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja;

Laura Pikelienė, neformaliojo švietimo organizatorė;

Aurelija Jurgutavičienė, pradinio ugdymo mokytoja.


Priėmimas į 18 klases vyksta vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. Nr. T-16 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-457 „Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  ir Priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus 2022 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-43.


Progimnazijos aptarnavimo teritorija


Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis


Mokinių priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją komisijos darbo reglamentas