Dokumentai

Su progimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) gali susipažinti progimnazijos el. dienyne ,,Mano dienynas“ skyriuje ,,mokyklos failai“ arba internete.

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIO ASMENINĖS PAŽANGOS (MAP) TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS