Logopedai

Vyresnioji logopedė

Elena Šmigelskienė

Pareigybės aprašymas

221 kabinetas

El. paštas elena.smigelskiene@dainai.lt

Dėl individualių konsultacijų tartis asmeniškai.

 

Logopedė

Aurelija Juozapaitienė

Pareigybės aprašymas

116 kabinetas

El. paštas aurelija.juozapaitiene@dainai.lt

Dėl individualių konsultacijų tartis asmeniškai.

 

Logopedės įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei jų priežastis; numato priemones sutrikimų įveikimui ir jas įgyvendina; dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje; bendradarbiauja su klasių vadovais, tėvais, specialiaisiais ir socialiniais pedagogais, psichologu; konsultuoja sudarant individualias programas; kaupia medžiagą apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pasiekimus, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus); tvarko ir pildo dokumentus.