Visuomenės sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Gintarė Jasiulytė

118  kabinetas

Tel. 867250757

El. paštas gintare.jasiulyte@sveikatos-biuras.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija.

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

 • Tvarkyti formoje Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas nurodytus Mokinio asmens, įskaitant sveikatos, duomenis, juos analizuoti. 
 • Rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) duomenis apie Mokinių gyvenseną. 
 • Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei. 
 • Su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį. 
 • Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius. 
 • Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius. 
 • Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai. 
 • Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją. 
 • Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje. 
 • Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai. 
 • Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje. 
 • Tikrinti mokinių asmens higieną. 
 • Padėti Mokyklai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.
 • Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją. 
 • Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones. 
 • Konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.  
 • Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį nustatytiems reikalavimams. 
 • Dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą.