Specialieji pedagogai

 

Specialioji pedagogė ekspertė

Laima Tomėnienė

Pareigybės aprašymas

322 kabinetas

El. paštas laima.tomeniene@dainai.lt

Dėl individualių konsultacijų tartis asmeniškai.

 

 

Vyresnioji specialioji pedagogė

Asta Ripinskienė

Pareigybės aprašymas

307 kabinetas

 El. paštas asta.ripinskiene@dainai.lt  

Dėl individualių konsultacijų tartis asmeniškai.

 

 

 

Specialioji pedagogė

Aurelija Juozapaitienė

Pareigybės aprašymas

116 kabinetas

El. paštas aurelija.juozapaitiene@dainai.lt

Dėl individualių konsultacijų tartis asmeniškai.

 

Specialiųjų pedagogių teikiamų paslaugų tikslas – didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą, siekiant vaikų asmeninės pažangos.

Specialiosios pedagogės:

  • atlieka pradinį pedagoginį mokinių stebėjimą, vertinimą;
  • nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
  • teikia individualią, pogrupinę, grupinę bei konsultacinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinant ugdymo turinį;
  • lavina mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus;
  • teikia pagalbą mokytojams, rengiant ugdymo programas mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba;
  • teikia pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja;
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
  • teikia individualias konsultacijas ir metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymosi klausimais;
  • bendradarbiauja su Šiaulių m. PPT ir kitų ugdymo įstaigų pagalbos mokiniui specialistais.