Veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimas

Platusis įsivertinimas 2020 m.

Teminis įsivertinimas   2020 m.

Bendrojo ugdymo mokyklų 2018–2019 m. m. (2019 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa

PROGIMNAZIJOS  VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS  ĮGYVENDINAMAS VADOVAUJANTIS  2016 M. KOVO 29 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMU NR. V-267  „DĖL MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“.

Platusis įsivertinimas 2019 m.