Tikslai ir uždaviniai

2023 METŲ VEIKLOS  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 tikslas. Stiprinti mokymuisi skirto formuojamojo vertinimo raišką inovatyviame ir personalizuotame ugdymo(si) procese

Kurti personalizuotą mokymo(si) aplinką ir teikti savalaikę mokymo(si) paramą.

1.2. Uždavinys. Skatinti tyrinėjimu grįsto mokymo(si) raišką pamokose.

2 tikslas. Plėtoti mokinių lyderystės raišką, grindžiamą saviraiškiu dalyvavimu progimnazijos gyvenime.

2.1. Uždavinys. Įtraukti mokinius į socialinio-emocinio ugdymo(si) bendrakūros procesus.

2.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas saviraiškiam mokinių dalyvavimui progimnazijos gyvenime.

3 tikslas. Didinti kokybės vadybos procesų sėkmės kriterijais grindžiamą pedagogų lyderystės sklaidą.

3.1. Užtikrinti pedagogų kolegialiojo mokymosi įprasminimą.

3.2. Skatinti pedagogų lyderystę profesinių kompetencijų sklaidos srityje.