Tikslai ir uždaviniai

2022 METŲ VEIKLOS  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Tikslas. Gerinti ugdymo kokybę didinant kiekvieno mokinio galimybes patirti sėkmę personalizuotame mokymo(si) procese.

 1.1. Uždavinys. Ugdyti mokinį, kryptingai siekiantį asmeninės ugdymosi pažangos.

 1.2. Uždavinys. Stiprinti ugdymo kokybę pamokoje, įtraukiant kiekvieną mokinį į aktyvų mokymąsi.

2. Tikslas. Skatinti mokinių lyderystę, saviraišką ir socialinę atsakomybę įtraukiant bendruomenę ir socialinius partnerius.

2.1. Uždavinys. Plėtoti mokinių saviraišką,  stiprinti jų socialinę brandą ir asmenybės augimą.

2.2. Uždavinys. Kurti saugią, sveiką ir pozityvią aplinką.

2.3. Uždavinys. Aktyvinti bendradarbiavimą su tėvais ir socialiniais partneriais vykdant kryptingą ir harmoningą veiklą.

3. Tikslas. Stiprinti pedagogų profesinio augimo plėtrą užtikrinant kryptingą kolegialų mokymąsi.

3.1. Uždavinys. Ugdyti pedagogų lyderystę skatinant tobulinti profesines kompetencijas.

3.2. Organizuoti kryptingas veiklas plėtojant  kolegialų mokymąsi.