Tikslai ir uždaviniai

2021 METŲ VEIKLOS  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 Tikslas. Bendrųjų ir specialiųjų ugdymo programų įgyvendinimas, kokybiškos pagalbos mokiniams, jų tėvams ir mokytojams teikimas.

1.1. Uždavinys.  Užtikrinti progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarumą bei teikti savalaikę mokymosi pagalbą.

1.2. Uždavinys. Gerinti kokybiško, patirtinio, inovatyvaus ugdymo(si) organizavimą įgyvendinant NŽP (norėti, žinoti, pritaikyti) modelio veiklas.

2 tikslas. Mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikių tenkinimas, palankių sąlygų mokinių socializacijai sudarymas.

2.1. Uždavinys. Skatinti saviraiškų mokinių ir mokytojų dalyvavimą progimnazijos gyvenime.

2.2. Uždavinys. Kurti saugią ir sveiką socialinę-emocinę aplinką.

2.3. Uždavinys. Tikslinių partnerysčių plėtojimas aktyvinant bendradarbiavimą su tėvais ir socialiniais partneriais, vykdant kryptingą ir harmoningą veiklą.