DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS

Šių metų pradžioje išleista Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto 6 mokslininkių monografija „Specialusis ugdymas ir jo transformacijos įtraukiojo švietimo kontekste“. Tarp šių autorių yra mūsų progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Laima Tomėnienė. Monografiją sudaro keturi skyriai – „Tarptautinis asmenų, turinčių negalią, ugdymo diskursas“, „Nuo specialiojo ugdymo prie specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo ir individualaus pripažinimo Lietuvoje“, „Specialiojo ugdymosi ypatumai mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“ ir „Asmenų, turinčių negalią, ugdymosi perspektyvos“. Šioje knygoje yra apibendrinti atliktų mokslinių tyrimų duomenys, apžvelgtos galimų asmenų, turinčių negalią, ugdymosi perspektyvos. Autorių nuomone, tiek specialioji, tiek bendrojo ugdymo mokykla yra tos pačios sistemos dalys, ieškančios geriausių kelių ir būdų sukurti sąlygas mokiniams augti, bręsti, visavertiškai ugdytis.

Džiaugiamės, kad išleista monografija bus įdomi ir vertinga ne tik akademinei bendruomenei ar švietimo politikos formuotojams, bet ir plačiajai visuomenei. Moksliniame darbe išdėstytos mintys padės tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi kokybę įtraukiojo ugdymo kontekste.

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Stonė