Ugdymo proceso organizavimas

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

Ugdymo procesas baigiamas:

PUG, 1–4 klasėms – 2020 m. birželio 9 d., trunka 175 d., 35 savaites.

5–10 klasėms – 2020 m. birželio 23 d., trunka 185 d., 37 savaites.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2019-10-28–2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019-12-23–2020-01-03
Žiemos atostogos 2020-02-17–2020-02-21
Pavasario (Velykų) atostogos 2020-03-13–2020-03-27

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

1–8 klasėms I pusmetis: nuo 2019-09-02 iki 2020-01-31;

1–4 klasėms II pusmetis: nuo 2020-02-01 iki 2020-06-09;

5–8 klasėms II pusmetis: nuo 2020-02-01 iki 2020-06-23.

Vasaros atostogos PUG, 1–4 klasių mokiniams nuo 2020-06-10 iki 2020-08-31.

Vasaros atostogos 5–8 klasių mokiniams nuo 2020-06-24 iki 2020-08-31.

Pamokos pradedamos 8.00 val.

Pamokos trukmė: 1 klasėse – 35 min., 2–8 klasėse – 45 min.

Pamokų laikas:

Pamokų laikas:
1. 8.00–8.45
2. 8.55–9.40
3. 9.50–10.35
4. 11.00–11.45
5. 12.05–12.50
6. 13.00–13.45
7. 13.55–14.40

2019–2020 m. m. ugdymo siekiai:

  • ugdymo(si) kokybės tobulinimas personalizuojant mokymosi turinį, siekiant kiekvieno mokinio pažangos;
  • sisteminės mokymosi pagalbos užtikrinimas;
  • mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas organizuojant meninę, kūrybinę, sportinę, projektinę ir kitas

Oro temperatūrai progimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant minus 20 °C ar žemesnei į progimnaziją gali nevykti 1–5 kl. mokiniai, esant minus 25 °C ar žemesnei – ir kitų klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse progimnazijos aplinkose, gali nevykti 1–8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas 1–8 kl. mokiniams. Progimnazijos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai, kuriuos lemia konkrečios mokyklos aplinka.

Ugdymo procesas organizuojamas ne tik progimnazijoje, bet ir už jos ribų: progimnazijos teritorijoje, lauko klasėse, plaukimo centre „Delfinas“, Šiaulių profesinio rengimo centre, Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekoje, Šiaulių viešosios bibliotekos

„Aido“ , „Lieporių“ filialuose, Šiaulių meteorologijos stotyje, Šiaulių universiteto botanikos sode, Šiaulių dailės galerijoje, Šiaulių galerijoje „Laiptai“ ir kt.