Vaiko gerovės komisija

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Rita Karpušenkienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Jūratė Tamulevičienė, socialinė pedagogė.

Komisijos  nariai:

Regina Neverdauskienė, specialioji pedagogė metodininkė;

Gitana Kurapkienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Elena Šmigelskienė, vyresnioji logopedė;

Inga Gailevičienė, specialioji pedagogė;

Giedrė Kielaitė, vyresnioji fizikos mokytoja, profesinio orientavimo konsultantė;

Laima Bernodeta Balčiūnienėvisuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Aistė Šeškauskienė, raštinės (archyvo) vedėja.

(Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. V-186 „Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo ir vaiko gerovės komisijos sekretoriaus skyrimo“)