Veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimas

PROGIMNAZIJOS  VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS  ĮGYVENDINAMAS VADOVAUJANTIS  2016 M. KOVO 29 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMU NR. V-267  „DĖL MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“.

Platusis įsivertinimas 2019 m.  

Teminis įsivertinimas   2020 m.