Tikslai ir uždaviniai

2020 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  • Tikslas. Progimnazijos bendruomenės telkimas siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir aukštų ugdymosi rezultatų.
  • Užtikrinti progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarumą.
  • Gerinti kokybiško, patirtinio, inovatyvaus ugdymo(si) organizavimą įgyvendinant NŽP (norėti, žinoti, pritaikyti) modelio veiklas.
  • Tikslas. Mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikių tenkinimas, palankių sąlygų mokinių socializacijai sudarymas.
  • Skatinti saviraiškų mokinių ir mokytojų dalyvavimą progimnazijos gyvenime.
  • Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius ir ekologinę savimonę.
  • Kurti saugią ir sveiką socialinę-emocinę aplinką.
  • Tikslinių partnerysčių plėtojimas aktyvinant bendradarbiavimą su tėvais ir socialiniais partneriais, vykdant kryptingą ir harmoningą veiklą.