Apie muziejų

Muziejaus veikla

Tikslai:

  1. Ugdyti meilę mokyklos tradicijoms orientuojant veiklą į asmenybės saviraišką.
  1. Kaupti,  saugoti bei eksponuoti medžiagą apie buvusius ir dabartinius mokyklos bendruomenės narius.

Uždaviniai:

1. Muziejaus, kaip papildomos ugdymo priemonės, veiklos gerinimas ir turtinimas,  sklaida

2. Muziejaus fondų tikslingas panaudojimas ir derinimas su mokymo programomis.

3. Ugdyti mokinių norą domėtis mokyklos istorija.

5. Rinkti medžiagą apie mokyklos veiklas ir jos bendruomenę.

Veikla:

  1. Nuolat papildyti muziejaus fondus.  Muziejaus patalpose kaupti įvairią informacinę medžiagą, kuri atspindi mokyklos istoriją ir jos veiklas. Straipsnius ir kitokią informaciją talpinti mokyklos tinklalapyje, mokyklos televizoriuose.
  2. Įamžinti  mokykloje dirbusių mokytojų atminimą. Rinkti atsiminimus ir kitą medžiagą apie juos.
  3. Muziejuje kaupti medžiagą apie žymius mokinius. Surinkti autobiografines žinias apie mokyklą baigusius ir šaliai nusipelniusius asmenis. Medžiagą patalpinti ir saugoti pagrindiniuose muziejaus fonduose, pavadinimu:  „Įžymūs mokyklos mokiniai“
  4. Skatinti mokinius domėtis mokyklos istorija ir jos veiklomis. Pravesti informacines-edukacines valandėles ,,Mokyklos istorija gyva’’
  5. Atnaujinti stendus ,,Tradiciniai mokyklos renginiai‘‘, ,,Neformaliųjų būrelių veiklos‘‘.
  6. Kaupti, sisteminti ir rengti mokyklos metraštį.
  7. Kurti vaizdo medžiagą apie mokyklos veiklas ir skelbti mokyklos televizoriuose.
  8. Dalyvauti mokyklos veiklose ir informaciją apie jas viešinti internete ir miesto spaudoje. 

Laikraštis

Edukacinės programos