Tikslai ir uždaviniai

2019 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
1 tikslas. Ugdymo(si) proceso tobulinimas sudarant sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei pažangai.
1.1. Gerinti ugdymo(si) proceso organizavimą kuriant personalizuotą  mokymosi aplinką, auginant mokinio asmenybę, organizuojant grįžtamąjį ryšį.
1.2. Įtraukti kiekvieną mokinį į aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą.
1.3. Tobulinti mokinio asmenybės ūgties pamatavimo sistemą.
2 tikslas. Brandžios ir sėkmingos mokinio asmenybės ugdymas.
2.1. Stiprinti bendruomenės narių lyderystės, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
2.2. Ugdyti mokinių sveiką gyvenseną ir ekologinę savimonę.
2.3. Aktyvinti mokinių ir mokytojų partnerystę.
2.4. Aktyvinti projektinę veiklą.