2017 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Tikslas. Efektyvus bei kokybiškas ugdymas(is).

1.1.  Tobulinti pamokos vadybą orientuojantis į mokinių asmeninę pažangą.

1.2.   Efektyvinti mokinių aktyvaus ir partneriško mokymosi įgūdžius.

1.3.  Tobulinti STEAM ugdymą(si) progimnazijoje.

2. Tikslas.  Progimnazijos vertybių formavimas, įgalinantis asmenybės brandos ūgtį.

2.1.  Ugdyti mokinių asmeninę ir socialinę atsakomybę bei pilietines kompetenciją.

2.2.  Efektyvinti klasės vadovo veiklas ugdant mokinių vertybines nuostatas.

2.3. Tobulinti patyčių ir smurto prevenciją.