Tikslai ir uždaviniai

2018 M. VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Tikslas. Mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimas.

1.1.   Plėtoti savivaldumą mokantis.

1.2.   Individualizuoti mokinių ugdymą(si) pamokoje.

1.3.   Užtikrinti pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį.

  1. Tikslas. Mokinių socialinių emocinių įgūdžių ugdymas.

2.1.  Formuoti mokinių vertybines nuostatas.

2.2.  Telkti bendruomenę mokinių socialinių emocinių įgūdžių ugdymui.

2.3.  Plėtoti patyčių, smurto ir žalingų įpročių prevencines veiklas.