Karjeros kompetencijos ir paslaugos

KARJEROS KOMPETENCIJOS

 

 

 

 

 

KARJEROS PASLAUGOS APIMA:

Ugdymą karjerai – kryptingą asmens karjeros kompetencijų ugdymą.

Karjeros informavimą – informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesą.

Karjeros konsultavimą – konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveiką, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

KARJEROS CENTRO VEIKLA

 • Koordinuoja UK paslaugų teikimą progimnazijoje.
 • Teikia informaciją klasių vadovams.
 • Konsultuoja moksleivius asmeninės karjeros valdymo klausimais.
 • Organizuoja susitikimus su įmonėmis, organizacijomis.
 • Rengia karjeros renginius, seminarus, konsultacijas.
 • Padeda organizuoti susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais.
 • Padeda organizuoti išvykas į Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centrą, ŠU karjeros centrą ir kt.
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su kitų mokymo įstaigų karjeros centrais, socialiniais partneriais.

KARJEROS CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS

Teikiamos konsultacijos, kuriose:

 • mokiniai konsultuojami individualiai ir kartu su tėvais;
 • atliekami testai, kurie padeda išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą; padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją;
 • teikiama pagalba sprendžiant karjeros, mokymosi ir / ar asmenines problemas;
 • padedama priimti sprendimus, susijusius su karjeros ar mokymosi pasirinkimais;
 • padedama kelti mokymosi, karjeros ir / gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;
 • padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
 • mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • supažindinama su Šiauliuose veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas (Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centru, ŠU karjeros centru ir kt.);
 • informuojama, kur galima mokytis, baigus progimnaziją;
 • supažindinama su kintančiu darbo pasauliu;
 • supažindinama su mokymosi visa gyvenimą galimybėmis;
 • mokoma susidaryti karjeros planą;
 • įvertinamos ir įsivertinamos karjeros kompetencijos.