Šiaulių Dainų progimnazijos pažangai – ES struktūrinių fondų projektas „Kokybės krepšelis“

Nuo 2019 metų Šiaulių Dainų progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekte „Kokybės krepšelis“. Tai valstybinė dotacija, tikslinės lėšos, suteikiamos išimtinai mokinių ugdymosi  pasiekimų gerinimui. Trys Šiaulių miesto mokyklos: Juliaus Janonio gimnazija, „Romuvos“ gimnazija ir Dainų progimnazija atrinktos į 30 stiprios geros mokyklos požymių raiškos mokyklų sąrašą.

Progimnazijoje buvo sukurta projekto įgyvendinimo darbo grupė, kuri, remdamasi mokyklos ir savivaldybės, mokinių pasiekimų rezultatų, įsivertinimo, išorinio vertinimo ir kitais duomenimis, parengė mokyklos veiklos tobulinimo planą. Rengiant planą buvo bendradarbiaujama su   Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Kokybės krepšelis“ metodininku ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais. Planas suderintas su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei patvirtintas Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės.

Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžti 5 pagrindiniai veiksniai, būtini mokyklos misijai įgyvendinti: ugdymas (mokymas), darbuotojai, ugdymo(si) aplinka, mokyklos bendruomenė kaip besimokanti organizacija, lyderystė ir vadyba. Būtent jie lemia mokinių įgyjamas patirtis (gyvenimą mokykloje, ugdymąsi (mokymąsi)) ir rezultatus (asmenybės brandą, pasiekimus ir pažangą). Remiantis Geros mokyklos koncepcija, turimų duomenų analize, progimnazijos bendruomenei sutarus projekto lėšas nutarta skirti mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai bei pedagogų kvalifikacijos tobulinimui.

Siekiant gero mokinių pažinimo, asmeninės mokinio pažangos ir geresnių mokyklos rezultatų 1–8 klasių mokiniams organizuojamos įvairių dalykų konsultacijos, kurios padeda mokiniams gilinti žinias, gerinant savo mokymosi rezultatus.

Įsisavinant projekto „Kokybės krepšelis“ lėšas, ugdymo įstaigoje atnaujinta turima IKT bazė. Pradinių klasių mokiniams nupirkta 50 naujų planšetinių kompiuterių, socialinių mokslų pamokoms – 30 nešiojamų kompiuterių, gamtos ir tiksliųjų mokslų pamokoms – 3 išmanieji ekranai. Pamokų metu mokiniai naudojasi „Microsoft Office 365“ programos paketu pažangos įsivertinimui, nes visose progimnazijos zonose veikia belaidis interneto ryšys.

Progimnazijai svarbu užtikrinti veiksmingos švietimo pagalbos tekimą, todėl nuspręsta modernizuoti švietimo pagalbos kabinetus. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymui įsigytos priemonės padeda ugdyti vaikų kūrybinį mąstymą, atskleisti vaiko išraišką per žaidimą, atsipalaiduoti, nusiraminti, jaustis komfortiškai, geriau pažinti savo jausmus, valdyti emocijas. Jos suteikia daug teigiamų emocijų, motyvuoja, grupinio darbo metu skatina bendradarbiauti. Logopedės ir specialiosios pedagogės įsigytas priemones naudoja smulkiosios motorikos ir kitų pažintinių procesų lavinimui, skaitymo, rašymo, matematinių gebėjimų ugdymui.

Mokymosi aplinka daro įtaką mokinių motyvacijai ir pasiekimams, padeda formuotis mokinių kultūrai, savarankiškumui ir atsakomybei, skatina norą mokytis, bendrauti ir veikti kartu su bendraklasiais, mokytoju. Gerinant ugdymo(si) aplinką bei siekiant užtikrinti geresnį ugdymo(si) procesą, įrengta moderni Technologijų laboratorija su mitybos ir konstrukcinių medžiagų zonomis. Greitu metu bus įrengta Muzikos laboratorija, kurioje visoms ugdymo priemonėms ir muzikos instrumentams lėšos skirtos  taip pat iš projekto „Kokybės krepšelis“.

Dviejų lauko klasių atsiradimą lėmė kūrybiškas žvilgsnis į pamoką ir siekis, kad netradicinėje aplinkoje mokantis mokiniams būtų suteiktos galimybės pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus praktikoje. Pamokos, vedamos lauko klasėse, skatina mokinius labiau domėtis juos supančia aplinka ir pamėgti mokymąsi, paremtą atradimais, įdomiais užsiėmimais bei kūrybiškumu. Panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ lėšas buvo įsigytos reikalingos medžiagos ir priemonės lauko klasių įrengimui.

Įgyvendinant Dainų progimnazijos veiklos tobulinimo plane numatytus tikslus ir uždavinius mokytojai rengė įvairius projektus ir programas. Organizuojamos mokinių ir mokytojų bendros patirtinio ugdymosi veiklos – projektinė veikla. Šios veiklos buvo organizuojamos siekiant užtikrinti gerus mokinių mokymosi rezultatus, gerą elgesį ir lankomumą. Mokymasis mokiniams tampa patrauklesnis, skatinantis jų smalsumą ir kūrybiškumą.

1–8 klasių mokiniams atsirado didesnė būrelių mokykloje pasiūla. Meno kolektyvams atsirado didesnė galimybė dalyvauti įvairiuose konkursuose, festivaliuose, koncertuose, nes iš Kokybės krepšelio lėšų apmokamos transporto paslaugos, įsigyti koncertiniai drabužiai. Už mokinių konsultavimą ir būrelių vedimą mokytojams apmokama iš Kokybės krepšelio lėšų.

Progimnazijoje svarbus lyderių ugdymas, mokyklos savivaldos stiprinimas, veikimas ir mokymasis komandomis (kolegialus mokytojų mokymasis, bendradarbiavimas su tėvais, socialiniais partneriais). Kai mokytojai mokosi drauge ir vienas iš kito, jie daugiausia dėmesio gali skirti toms priemonėms, nuo kurių labiausiai priklauso mokinių mokymosi kokybė. Besimokantys mokytojai planuoja ir kuria nuolatinį tobulėjimo procesą, kuria savo mokyklos kultūrą, padeda mokiniams geriau mokytis ir daro teigiamą poveikį savo kolegų darbui. Mokytojai tobulina lyderystės įgūdžius dalindamiesi profesine patirtimi su miesto ir šalies pedagogine bendruomene.

Organizuojamos kūrybinės veiklos šeimoms, tėveliams ir mokytojų bendruomenei. Tėvų dalyvavimas mokyklos veikloje daro didelę įtaką tiek mokinių rezultatams, tiek mokytojų darbui ir bendradarbiavimui, veikia besimokančiųjų jausmus ir skatina dalyvauti bendroje veikloje. Siekdami stirinti mokinių pažinimą ir tobulėjimą, tėvai ir pedagogai veikia išvien.

Dalyvavimas ES struktūrinių fondų projekte „Kokybės krepšelis“ padeda Šiaulių Dainų progimnazijai siekti strateginiame plane apibrėžtos vizijos – „Šiaulių Dainų progimnazija – kiekvieno mokinio asmenybės ūgties siekianti šiuolaikiška, patraukli, atvira naujovėms, bendruomeniška ir lyderiaujanti, atsakomybės kultūrą puoselėjanti progimnazija“.

Neformaliojo švietimo organizatorė Laura Pikelienė